Nieuwe Tentoonstelling

Voor eeuwig met Hem

Voor eeuwig met Hem

Christus heeft je gekocht en betaald. Je mag door Hem samen met anderen een licht zijn, vervuld met Zijn Geest in een donkere wereld. Hij maakt Jood en heiden één. Hij is onze Heere en Koning. Zijn Rijk komt, terwijl alle andere rijken te gronde gaan. We mogen als pelgrims Zijn weg gaan, de smalle weg, waarin waakzaamheid geboden is. Gods tegenstanders verheffen zich tegen God in wereldmacht en wereld filosofie/theologie. Maar aan het eind wacht het def. oordeel. Waar je schat is, zegt de Heere, daar is je hart. De Leeuw van Juda en het Lam dat geslacht is regeert.

1. De Heere Jezus is het licht van de wereld. Maar door Hem zijn ook wij het licht van de wereld. Matth. 5:14.

Door Zijn Geest mogen we Zijn licht van liefde, genade etc . laten schijnen.

Boven de Menorah, de zevenarmige kandelaar ziet u de naam Jeshua. De Hebreeuwse naam van Jezus, Matt. 1: 21, door God Zelf Hem gegeven. Betekenis: God redt.

2. De Heere Jezus heeft Joden en niet Joden één gemaakt. Hij is onze vrede. Hij heeft de tussenmuur, die scheiding maakte, afgebroken. In Zijn vlees heeft Hij de vijandschap  tenietgedaan, door de wet der geboden te vervullen en Jood en niet Jood in Zichzelf tot één nieuwe mens te scheppen en hen beiden in een lichaam met God te verzoenen door Zijn kruis.Ef. 2:14-17

Teksten in de Jot zijn. Joh. 3:16,17 en Joh. 6:47, in het kruis: Ef. 2:14-17

3. Nebukadnezar, koning van Babel kreeg een droom: Hij zag een groot beeld met gouden hoofd, zilveren armen en borst, koperen buik en lendenen IJzeren benen en ijzer / lemen voeten.

Dat zijn vijf wereldrijken.  De profeet Daniël mocht die droom  uitleggen. De rijken komen en gaan, maar het Koninkrijk van God in Christus blijft voor eeuwig. Hij zal alle andere rijken verbrijzelen , zie de  steen die het beeld aan de voeten  verbrijzeld. Het doorboorde oor is een vrijwillige overgave aan de Heere en de gebedsriemen symboliseren de trouw aan Gods Woord.

4. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij heerst daar tot Zijn vijanden gelegd zijn tot een voetbank voor Zijn voeten. Ps. 110:1. Openb. 4ev.

Hij is de Leeuw uit de stam van Juda, het Lam met zijn zeven horens en zeven ogen als geslacht. Hij alleen kan de boekrol met de zeven zegels openen. Hij ontvouwt de toekomst en regeert. Zeven bazuinen, donderslagen en 7 schalen volgen. Allen als oordeel van God over een zondige, rebellerende wereld, die geregeerd wordt door het beest uit de aarde, valse godsdienst/filosofie en het beest uit de zee, valse wereldrijk, vervuld met de geest van de satan, de Antichrist. (Openb. 13ev)

De gelovigen worden opgeroepen waakzaam te zijn, Het getuigenis van Jezus en het Woord van God niet los te laten, maar te volharden tot het einde.

 

Terug
Vorige
Volgende
© 2022 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top