Nieuwe Tentoonstelling

Uit genade zalig worden

Uit genade zalig worden

God roept de mens, tot geloof in de Heere Jezus Christus, Zijn Eniggeboren Zoon. Hij is de tweede Adam, die alles voor ons en in onze plaats volbracht heeft. Wie nu door genade bekeerd is tot Hem, komt op Zijn weg, de ware weg, de levende Weg. Hij zelf.

1. De Heere Jezus is onze hoogste Profeet en Leraar, onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning.(Zd 12 HC. De volwassenen en de kinderen zongen bij de intocht Ps. 118:26/  Hosanna, de Zoon van David,. Gezegend Hij Die komt in de naam van de HEERE. Hosanna in de hoogste hemelen. Matth. 21:9. Ook wij, gelovigen uit de heidenen, mogen samen met de gelovigen uit de Joden vanuit ons hart Hem loven en prijzen en Hem aanbidden. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Kol. 3: 16b  

 Zingt een nieuw lied voor God de Heere, want Hij bracht wonderen tot stand. Ps. 98 ber.

2. In de Bergrede (Matth. 5-7) roept de Heere Jezus allen op om te bidden, te zoeken en te kloppen. Hij zegt: Gaat in door de nauwe(enge) poort, want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. (Zie cirkel ) Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Jezus roept ons op om te zoeken die nauwe poort, om te kloppen om binnengelaten te worden, om te bidden om te mogen vinden. 

3. Wie wedergeboren is uit water en Geest is een kind van God. Door genade alleen, door Gods verkiezende liefde. Hij is als pelgrim op weg naar de stad met fundamenten, zoals Abraham en alle gelovigen daar naar op weg waren en die ook zochten. Daartoe geeft de Heere allen de wapenrusting van God. (Ef. 6:10ev) Die mag en moet je helemaal aandoen om stand te houden en weerstand te bieden. Want de boze wil allen weer afvallig te maken. Daartoe dienen zes wapenrustingstukken. 5 voor de verdediging, 1 voor de aanval. Wie Jezus door de Geest liefheeft (Vlam) die heeft een gordel van de waarheid, borstharnas van Zijn gerechtigheid, schoenen met het merk Shalom, bescherming van het schild van geloof en de helm van het heil, En het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. Dat vraagt wel een afhankelijk en volhardend gebedsleven om te getuigen van het geheimenis Jezus Christus.

 

4. In de cirkels zie je rechts de vraag van Jezus "Maar u wie zegt u dat Ik ben?"  Hij vraagt van allen een belijdend antwoord (Marcus 16:13ev), gegeven door de hemelse Vader door Zijn Geest in je hart.

 

De linker cirkel spreekt voor zich. Ook jonge gelovigen moeten leren om te gaan met de wapenrusting Gods en die aandoen. Een prachtig lied waarin je je geloof kan uitzingen en zingend belijden is Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Immers niet door eigen verdienste worden we zalig, maar uitsluitend uit genade. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, roem in vrije gunst alleen. Ef. 2:8,9 

 

5. Uit genade zalig worden. 

Leven in geloof, hoop en liefde betekent dat we leven uit genade, dat we Hem loven en prijzen, ons tot Hem bekeren om ons aan Hem toe te wijden, in Zijn kracht en onder Zijn bescherming te strijden tegen de zondige wereld, de duivel en ons zondige vlees en Hem te belijden als de enige Heere van ons leven. 

Terug
Vorige
Volgende
© 2022 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top