Nieuwe Tentoonstelling

Van Schepping tot Zondvloed

Home
Tentoonstellingen
Nieuwe Tentoonstelling
Van Schepping tot Zondvloed

Van Schepping tot Zondvloed

U ziet van links naar rechts Schepping door DABAR, Gods Woord, Zondeval, Kain en Abel en de tien generaties van Adam tot Noach.

Uitleg bij het schilderij Door het geloof. Van rechts naar links:

 1. Schepping

Je kent vast wel de naam van het eerste Bijbelboek, Genesis.  Dat betekent: wording. Je weet vast wel dat het Oude Testament in het Hebreeuws geschreven is, de taal van het volk Israël. Daar heet het eerste Bijbelboek:  BeReSHieT, wat ‘In het begin’ betekent. We lezen daarin over de schepping van hemel en aarde, van de planten en dieren, maar ook over de schepping van de mens als kroon op die schepping. 

God schiep alle dingen  ‘Be-Hiebaram ‘ - toen zij geschapen werden’. Het tweede woord in het paars . Dezelfde letters komen ook voor in het woord Be-Abraham- met het oog op Abraham- Gen. 12:1-3. Rom. 4:13. Ja, want God koos Abraham uit om door hem de hele wereld te zegenen. Dat is door hem en de Messias uit het geslacht van Abraham. (Kol. 1:16, Zie ook Gal. 3:8,14,17 )

Nu lezen we wel acht keer in Genesis 1 de woorden: “En God zei”. Gen. 1:3,6,9,11,14,20,24, 26,29. Alles wat leeft heeft God dus door het Woord geschapen. Weet je wie dat Woord is? Dat staat in het Nieuwe Testament, in Johannes 1:1,3a: “In het begin (BeReSHieT) was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt.”

De Heere Jezus, Gods Zoon is dus dat Woord. In het Hebreeuws ‘DaBaR’ (zie het eerste schilderij de drie zwarte letters)  God heeft dus ook jou en mij geschapen door de Zoon, om ook door de Zoon voor Hem te leven

2. Zondeval

Alles wat God geschapen had was ‘zeer goed’. Dat betekent voortdurend goed. Maar dat bleef niet lang zo! Want de Satan, een gevallen engel, de oude slang, verleidde de eerste mens, met name Eva om iets te doen wat God verboden had. Namelijk het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar ook Adam, die bij haar was, deed dat. ook hij was ongehoorzaam en nam en at van de verboden vrucht. Gen. 2:17, 3.

Dat bleek al gauw bij Kaïn en Abel. Ze waren tweelingbroers en de eerste kinderen van Adam en Eva. Toen zij beiden een offer aan God brachten, sloeg God acht op het offer van Abel, maar niet op die van Kaïn. Dat kon Kain niet hebben. Zijn hart was boos, zelfs zo boos, dat hij zijn broer in het veld doodsloeg.

Met als vreselijke gevolg dat de drievoudige dood in de wereld kwam, als straf op de zonde. Dat betekende dat alle mensen, ook jij en ik, geestelijk, lichamelijk en voor eeuwig van God en elkaar gescheiden zijn, van de Bron van ons leven! Rom. 6:23a. Satan had gelogen. Hij had gezegd, dat zij God niet nodig hadden om te weten wat goed en wat kwaad is. Maar dat is niet waar. Wat een ellende is er vanaf dat moment over hen en ook over ons gekomen. Want jij en ik zijn ook zondige mensen en luisteren uit onszelf niet meer naar God. Wij drinken daardoor uit een verkeerde bron drinken, die ons ziek maakt en zelfs dood.

3. Ik zal

Hoe moet het nu verder? Dat kon alleen omdat Gods liefde en genade groter is dan de zonden, duivel en dood. Want God zegt in Gen. 3:15 en ook in Gen. 12:1-3.: Ik zal Niet wij als mensen  maken het weer goed, maar Hij Zelf zal het doen. Wat een liefde en genade voor iedereen die gelooft.  Ja, geloof is echt heel belangrijk. We lezen in de Bijbel dat Abel door het geloof God een beter offer bracht en dat Noach door het geloof uit ontzag voor God de ark heeft gebouwd etc. Hebr. 11:4,6, 7. Zij putten dus uit de goede bron.

Gelukkig kregen Adam en Eva na de dood van Abel en het wegvluchten van Kaïn nog een zoon, Seth heette hij.  En nu mag je gaan tellen. Vanaf Adam tot Noach, tot de zondvloed, tellen we tien generaties. Tel de rode balken maar op het schilderij. In het totaal wel 1665 jaar (?). 

Ook wij ontvangen alles door het geloof alleen. Ook vandaag. Zd. 7. H.C.Vrg./antw. 21. Wat is een echt geloof? Een echt geloof is niet alleen een zeker weten of kennen waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen maar ook aan mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken wordt , louter uit genade, alleen op grond van Christus’ verdienste (Zie ook Hebr. 11:1)

4. twee lijnen

De Bijbel spreekt daarbij over twee lijnen. De lijn van Seth, mensen die in geloof het van de Heere verwachtten en Zijn Naam aanriepen. Gen. 4:26.  Zij putten uit de goede bron. De bron van God en Zijn belofte in geloof en liefde.  De Bijbel spreekt ook over de lijn van Kaïn. Die twee lijnen zien we ook vandaag. De lijn van mensen die geloven en God gehoorzaam zijn en de lijn van mensen die in ongehoorzaamheid zonder God hun leven opbouwen en zich door eigen regels en wetten laten leiden. Maar wie niet gered is van zijn zonden en schuld is onder Gods oordeel en voor eeuwig verloren. Alleen wie door God verlost is van zijn of haar zonden, heeft toekomst, het eeuwige leven In Hem. Dat kun je zelf niet verdienen, maar het is een geschenk van God. 

Heel bijzonder daarbij is de geschiedenis van Henoch, de 7e generatie na Adam in de lijn van Seth. Hij  wandelde met God en werd door de Heere opgenomen in de hemel in de bloei van zijn leven. (Gen. 5:22) Hij is (slechts!!) 365 jaar geworden. Het nageslacht van Kaïn leefde in de zonde, als een vis in het water. Zoals Lamech, de 7e generatie na Adam in de lijn van Kaïn, die twee vrouwen nam, een man doodde om een wond en een jongen om een striem. Hij wilde niet vergeven, maar 70 x 7 maal gewroken worden, een altijd durende wraak . Hoe anders horen we van Jezus toen Hij sprak over vergeving: Matth. 18:21ev.

1665 jaar na de schepping maakte God een einde aan al die goddeloze mensen. Maar Hij redde Noach en zijn huisgezin en vele dieren door de ark(schip), die Noach moest bouwen. Zo zal God bij het eindoordeel alle goddelozen mensen voorgoed straffen en in de hel werpen. Alleen zij die door God verkoren zijn tot het eeuwige leven zullen voor eeuwig bij God mogen leven, heilig en onbesmet. .

Naam: Adam

verwekte na 130 jaar Seth

Totale leeftijd: 930

Sterfjaar in 930

Seth

verwekte na 105 jaar Enos

Totale leeftijd 912

Sterfjaar in 1042

Enos

verwekte na 90 jaar Kenan

Totale leeftijd 905

Sterfjaar in 1140

Kenan

verwekte na 70 jaar Mahalaleel

Totale leeftijd 910

Sterfjaar in 1235

Mahalaleel

verwekte na 65 jaar Jered

Totale leeftijd 895

Sterfjaar in 1280

Jered

verwekte na 162 jaar Henoch

Totale leeftijd 962

Sterfjaar in 1422

Henoch

verwekte na 65 jaar Metusalah

Totale leeftijd 365

Opgenomen in de hemel in 987 (!!!)  

Metusalah

verwekte naa 187 jaar Lamech

Totale leeftijd 969

Sterfjaar in 1656

Lamech

verwekte na 182 jaar Noach

Totale leeftijd 777

Sterfjaar in 1651

Noach

verwekte na 500 jaar Sem, Cham en Jafeth

Totale leeftijd 950

Sterfjaar in 2006

500 jaar

Sem, Cham en Jafeth

 

 

 

 

 

Terug
Volgende
© 2022 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top